افزوده شدن اطلاعات استرابورد های شهری مشهد

به این وسیله به اطلاع مشتریان شرکت عرفا می رسانیم بخش جدیدی با عنوان «استرایورد های شهری» در قسمت سازه های تبلیغاتی افزوده شد.

لازم به توضیح است موقعیت هر سازه روی نقشه برای تشخیص موقعیت استرابورد مشخص شده است و می توانید آن ها را به تفکیک مناطق شهرداری مشهد مشاهده کنید.