استرابورد کد 101

خیابان ابن سینا - چهارراه دکترا- دید از میدان شریعتی