استرابورد کد 114

بلوار سجاد - چهارراه بهار - ضلع شمال شرقی