استرابورد کد 115

سه راه خیام - ضلع غربی - دید از خیام