استرابورد کد 119

تقاطع بلوار خیام و خیابان ارشاد - ضلع جنوب شرقی