استرابورد کد 134

ابتدای خیابان احمد آباد جنب بانک صادرات