استرابورد کد 149

پنجراه سناباد ورودی مجد - غرب به شرق