استرابورد کد 151

خیابان ابن سینا رو به روی خیابان پاستور