استرابورد کد 161

بلوار ملک آباد - قبل ایستگاه مترو - غرب به شرق