استرابورد کد 170

خیابان شهید منتظری - سه راه بعثت