استرابورد کد 1101

بلوار وکیل اباد ورودی سیدرضی - شرق به غرب