استرابورد کد 1107

بلوار وکیل آباد- ابتدای دندانپزشکان - شرق به غرب