استرابورد کد 1108

بلوار وکیل آباد ورودی بلوار نمایشگاه - شرق به غرب