استرابورد کد 1110

بزرگراه آزادی حد فاصل آزادی 42 و 44 به سمت میدان آزادی