استرابورد کد 1113

زیرگذر میدان استقلال - به سمت میدان قائم