استرابورد کد 1118

تقاطع بلوار معلم و امامت ( چهارراه آزاد شهر ) - ضلع شمال شرقی