استرابورد کد 1125

حدفاصل معلم 11 و 13 - شرق به غرب