استرابورد کد 1126

تقاطع بلوار معلم و سید رضی - ضلع جنوب غربی