استرابورد کد 1139

بلوار فرهنگ - میدان دانشجو - جنب اتما