استرابورد کد 1143

تقاطع امامت و آموزگار - ضلع شمال شرقی