استرابورد کد 1145

بزرگراه آزادی - حد فاصل میدان قائم و میدان استقلال