استرابورد کد 1146

بزرگراه آزادی حد فاصل میدان استقلال و میدان قائم