استرابورد کد 1203

بلوار نمایشگاه به سمت میدان نمایشگاه - آیلند وسط