استرابورد کد 1212

انتهای بلوار وکیل آباد بعد از پل مهندس پرتویی ( شرق به غرب )-سازه سوم