استرابورد کد 206

بلوار فردوسی - تقاطع فرامرز عباسی - ضلع شمال غربی