استرابورد کد 219

تقاطع بلوار قرنی و خیابان مجد - ضلع شمال غربی