استرابورد کد 224

بلوار قرنی جنب پمپ بنزین - مسیر غرب به شرق