استرابورد کد 225

تقاطع بلوار قرنی و خیابان مطهری - ضلع شمال غربی