استرابورد کد 226

تقاطع خیابان حر عاملی و خیابان مطهری - ضلع جنوب شرقی