استرابورد کد 229

تقاطع خیابان عبدالمطلب و خیابان کریمی - ضلع جنوب شرقی