استرابورد کد 230

تقاطع خیابان ابوطالب و خیابان حر عاملی - ضلع جنوب شرقی