استرابورد کد 232

تقاطع خیابان عبادی و خیابان استکی (گاز) ضلع شمال غربی- دید از میدان امام حسین