استرابورد کد 236

بزرگراه شهید چراغچی به سمت میدان فهمیده