استرابورد کد 238

بزرگراه شهید چراغچی روبه روی درب پایانه