استرابورد کد 239

بزرگراه شهید چراغچی روبروی چراغچی 66