استرابورد کد 242

بزرگراه شهید چراغچی ورودی طرحچی (خین عرب) حد فاصل چراغچی 58 و 60