استرابورد کد 243

منطقه سپاد میدان بهارستان - ضلع شمالی