استرابورد کد 255

بزرگراه چراغچی لاین کندرو ورودی به طرحچی نبش چراغچی ۵۸