استرابورد کد 259

بزرگراه چراغچی ابتدای طرحچی - خین عرب