استرابورد کد 301

تقاطع خیابان کاشانی و هاشمی نژاد - ضلع جنوبی