استرابورد کد 501

بزرگراه بابانظر به سمت میدان فجر قبل از مرکز خرید ملل - بابانظر 52