استرابورد کد 718

بزرگراه سلسله الذهب ورود به مشهد - جنوب به شمال (جنب اتش نشانی) بعد از عسکریه