استرابورد کد 721

بلوار فرودگاه به سمت میدان 15 خرداد - سازه سوم