استرابورد کد 724

بلوار فرودگاه به سمت میدان 15 خرداد - سازه هفتم