استرابورد کد 725

بلوار فرودگاه به سمت میدان 15 خرداد - سازه هشتم