استرابورد کد 824

خیابان ملک الشعرا بهار تقاطع صابری به سمت میدان شریعتی