استرابورد کد 826

خیابان چمران نرسیده به میدان سعدی