استرابورد کد 901

بلوار وکیل آباد رو به رو درب دانشگاه فردوسی - مسیر غرب به شرق