استرابورد کد 904

بلوار وکیل آباد ورودی حافظ - غرب به شرق