استرابورد کد 909

بلوار وکیل آباد بعد از پل مهندس پرتویی( غرب به شرق )-سازه هفتم